De Bazuin Tzummarum heeft de voormalige Gereformeerde Kerk omgebouwd tot een schitterende oefenruimte, De Klang. De campagne 'Geef De Bazuin de ruimte!', om aankoop en verbouwing mogelijk te maken, bleek heel succesvol. De campagne gaat door, want De Bazuin heeft nog meer ruimte nodig om zich te ontwikkelen in het hart van het dorp. Volg ons en help ons, en geef De Bazuin de ruimte!

donderdag 1 januari 2009

Bezwaarschrift inzake ANBI


Betreft: Bezwaarschrift tegen intrekken ANBI Status van Chr. Muziekvereniging De Bazuin, bij uw bekend onder fiscaal nummer 0073 19 393

Geachte heer, mevrouw,

Onlangs ontvingen wij de beschikking, dagtekening 19 december 2011, waarin de ANBI status per 1 januari 2012 is ingetrokken. Door middel van dit bezwaarschrift willen wij hiertegen bezwaar aantekenen.
U heeft vastgesteld dat Chr. Muziekvereniging De Bazuin niet meer voldoet aan de aangescherpte voorwaarden voor de ANBI status, namelijk dat de feitelijke werkzaamheden voor ten minste 90% het algemeen nut nastreven. De oude norm was 50%. Met deze brief en de bijbehorende bijlage willen wij graag aantonen ook aan de 90%-norm te voldoen.
Tijdens de behandeling van de wijziging van de Successiewet 1956 in de Eerste Kamer is vast komen te staan dat in die gevallen waarin de doelstelling  van een instelling niet primair gericht zijn op de particuliere belangen van de leden, maar de doelstellingen en de feitelijke activiteiten zodanig zijn dat er sprake is van een culturele instelling, de instelling nog steeds kan kwalificeren als een ANBI.  Samenvattend heeft de staatssecretaris opgemerkt tijdens de plenaire behandeling in de Eerste Kamer:
Meer culturele verenigingen, zoals de muziekverenigingen, die veel naar buiten treden en voor 90% van cultureel algemeen belang zijn, kunnen onder de voorwaarden die  in de memorie van antwoord  en de nadere memorie van antwoord heb uiteengezet, kwalificeren voor een ANBI-status. Ik heb aangegeven dat het daarbij van belang is of de optredens binnen beperkte kring plaatsvinden of meer voor het algemeen nut, dus buiten de kring van de eigen leden of de kleine leefgemeenschap. In de eerste situatie zal men naar alle waarschijnlijkheid niet kwalificeren, maar in de tweede situatie is de kans groot dat er wel gekwalificeerd kan worden als ANBI.
Als onderbouwing van ons bezwaarschrift hebben wij de “Omstandighedencatalogus ANBI-status Muziekverenigingen” als uitgangspunt genomen.
De Christelijke Muziekvereniging De Bazuin uit Tzummarum is opgericht op 25 december 1925. In 2010 bestond de vereniging 85 jaar.
Onze vereniging is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder dossiernummer  40001735. Wij zijn een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, de statuten zijn notarieel vastgelegd. In 1984 zijn voor de laatste maal dat de statuten aangepast. In artikel 2 van de statuten is het doel en de grondslag van de vereniging vastgelegd.
1.     De vereniging erkent de Openbaring in Gods woord als grondslag voor haar handelen
2.     De vereniging heeft ten doel de bevordering van de belangstelling voor en de beoefening van de muziek met alle daartoe geëigende middelen.
3.     De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a)     Onder goede leiding liefde voor en kennis van de muziek aan te kweken door studie en samenspel
b)     Het geven van concerten
c)     Het verlenen van medewerking aan herdenkingen en openbare festiviteiten
d)     Het muzikaal medewerken aan Christelijke erediensten
e)     Het deelnemen aan concoursen
f)      Alle andere wettige middelen.
De in de statuten vastgelegde doelstelling onderschrijft het Algemeen Belang van de muziekvereniging.
Zoals de staatssecretaris al heeft vastgesteld valt ook repetitietijd onder het algemeen nut als het repeteren bestemd is voor het naar buiten treden.  Graag willen door middel van de Omstandighedencatalogus van Esser onze activiteiten toelichten en daarmee onderbouwen dat wij alsnog kunnen kwalificeren als Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze brief en bijlage kunt u ook digitaal benaderen, binnen het domein van onze weblog. Hiervoor hebben wij gekozen om het lezen voor u eenvoudiger te maken; onderbouwende voorbeelden zijn via links  aan te klikken.
Wij hopen dat u met de informatie uit ons bezwaarschrift uw besluit tot intrekken van de ANBI-status in heroverweging wilt nemen. De Bazuin is weliswaar een plaatselijke fanfare, maar toch van groot belang in de amateurmuziekwereld; zie hiervoor ook onze invulling van de Omstandighedencatalogus.
In afwachting van uw reactie, hoogachtend,     
Chr. Muziekvereniging De Bazuin, namens deze,

J. van der Kuur-Sijbesma, voorzitter                          S. van der Ploeg-Struiksma, secretaresse

BIJLAGE 


Graag willen wij ingaan op de Omstandighedencatalogus van Peter Essers, d.d. 1 februari 2011.

1.     De vereniging legt zich er op toe om jaarlijks concerten te organiseren die voor iedereen toegankelijk zijn alsmede om een muzikale bijdrage te leveren aan andere openbare activiteiten binnen de gemeente of daarbuiten.
> De Bazuin Tzummarum heeft een intensieve jaarplanning met concerten en optredens. Deze jaarplanning wordt rond de zomervakantie vastgesteld en met de leden gecommuniceerd en rond de kerstvakantie geactualiseerd. Een representatief voorbeeld is de jaarplanning van 2011-2012, zoals gepubliceerd d.d. 9 juli 2011:
- woensdag 5 oktober: optreden met auteur Hylke Speerstra in Dronrijp (= buiten de eigen gemeente)
- zaterdag 8 oktober: optreden/lezing van Douwe Draaisma in De Klang (= eigen oefenruimte cq. cultuurhuis)
- zaterdag 12 november: hafabra-concert in Tzummarum (= met twee andere orkesten)
- zaterdag 19 november: begeleiden intocht Sinterklaas in Tzummarum (= buitenoptreden)
- zaterdag 24 december: begeleiden Kerstnachtdienst Oosterbierum
- zondag 25 december: begeleiden Kerstzangdienst in Tzummarum; vooraf buiten spelen van kerstliederen
- zaterdag 4 februari: Midwinterconcert in Tzummarum, met jeugdkorps en singer/songwriter Sipke de Boer
- zondag 15 april: try-out voor Nederlands Fanfare Kampioenschap in De Klang
- zaterdag 28 april: Nederlands Fanfare Kampioenschap in Drachten
- maandag 30 april: rondgang door het dorp ihkv Koninginnedag en optreden in Nij Bethanië (= verzorgingstehuis)
- donderdag 17 mei: optreden bij Eerste Klas Kaatspartij (= dé Friese volkssport)
- maandag 9 juli: buitenconcert in Tzummarum
Nader te bepalen: buitenconcert in Oosterbierum


2.     Aan deze concerten en andere activiteiten van de vereniging wordt structureel in de pers aandacht besteed; verder wordt via posters, flyers e.d. aandacht op deze concerten gericht; de publiciteit wordt verzorgd door een aparte commissie binnen de vereniging
> De Bazuin Tzummarum heeft ten behoeve van de communicatie een apart campagneteam, dat zich inzet voor publiciteit/communicatie en sponsoring, juist omdat er tussen deze twee aspecten een sterke relatie bestaat. Dit campagneteam werkt met een communicatieplan dat gebaseerd is op de ‘vijf pijlers van identiteit’. Mede op basis van dit communicatieplan stemt het campagneteam met het bestuur en de dirigenten de evenementenkalender af. Bij gelegenheid wordt dit campagneteam versterkt met buitenleden, bijvoorbeeld bij de organisatie van grote evenementen. Als voorbeeld geldt het benefietconcert van De Bazuin Tzummarum met Gé Reinders en Die Twa in november 2010.
Het communicatieplan schrijft ook voor hoe de publiciteit van ieder evenement vormgegeven wordt, met onder meer: persberichten aan lokale en regionale media, huis-aan-huis bezorging van flyers, het ophangen van posters bij de lokale middenstanders en het gezondheidscentrum, vermelding op de matrixborden bij de toegangswegen van Franeker, communicatie via website en een doorstuurmail, etc.
Ook verslagen van concerten en evenementen worden aan de media aangeboden (voorbeeld).
Sinds 2008 wordt systematisch een bibliotheek van foto- en filmmateriaal bijgehouden, om in de publiciteit te kunnen gebruiken.


3.     De vereniging doet mee aan allerlei openbare, sociale activiteiten binnen de gemeente, zoals Sinterklaasvieringen, Carnavalsoptochten, kerkdiensten, Koninginnedagen etc. Men krijgt ook regelmatig uitnodigingen om buiten de eigen gemeente op te treden
> De Bazuin Tzummarum treedt jaarlijks op bij ieder openbaar en/of sociaal evenement in de eigen gemeenschap, en bij gelegenheid ook daarbuiten. In Tzummarum treedt De Bazuin jaarlijks op tijdens Koninginnedag (buiten, en in het verzorgingstehuis Nij Bethanië), Sinterklaas (buiten), tijdens de Eerste Klas Kaatspartij op Hemelsvaartsdag (buiten), op Eerste Kerstdag (buiten; spelen van kerstliederen), en op Eerste of Tweede Kerstdag in de kerkdienst van de Protestantse Gemeente Tzummarum-Firdgum. Daarnaast treedt De Bazuin jaarlijks op in de Kerstnachtdienst van Oosterbierum en geeft het in de zomer een Openluchtconcert of een try-out van een optreden buiten de eigen gemeente.
De Bazuin nam ook belangeloos deel aan een groot muziekspektakel ‘Het Dak Er Af’ in 2005, waarin geld ingezameld werd voor een nieuw dak van de Sint Martinuskerk in Tzummarum.
De Bazuin heeft de afgelopen jaren buiten de eigen gemeente opgetreden bij alle jaargangen van het Frysk Fanfare Festival (sinds 1982; doorgaans in Drachten), het Friese evenement Simmer 2000, kerkdiensten in Franeker, bij een boekpresentatie in Tresoar in Leeuwarden, in het kader van Fryske Boekewike in Dronrijp, etc.
JZN, het jeugdkorps van De Bazuin, doet tweejaarlijks mee aan het muziekfestival op Ameland. In 2009 deed JZN mee aan het jeugdfestival in Hallum.

4.     De vereniging is onderdeel van een (landelijke) muziekfederatie, waarbinnen men in een bepaalde afdeling is ingedeeld. Hoe hoger de afdeling, hoe beter de kwaliteit. Men doet regelmatig mee aan officiële concoursen om de muzikale kwaliteit te laten toetsen
> De Bazuin Tzummarum is lid van de Christelijke Bond van Muziekverenigingen in Friesland, en die maakt onderdeel uit van de landelijke christelijke muziekbond, de NFCM. De Bazuin komt al meer dan 20 jaar uit in de Eerste Divisie, de hoogste amateurdivisie. De vereniging doet jaarlijks mee aan het Open Nederlands Fanfare Kampioenschap, en behaalde daar in 2011 een verdienstelijke vierde plaats.
Regelmatig doet De Bazuin Tzummarum mee aan het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. De laatste vier keer dat De Bazuin in de Eerste Divisie mee deed behaalde het korps een eerste prijs. Daarnaast doet De Bazuin minimaal eens per vijf jaar mee aan één van de door de landelijke bond erkende concoursen, teneinde de plaats in de Eerste Divisie aan te tonen.
De Bazuin Tzummarum is ook mede-initiatiefnemer van de Stichting Frysk Fanfare Festival en levert sinds 1983 een bestuurlijke en organisatorische bijdrage (van 1983 t/m 2011 statutair). Deze stichting is in het leven geroepen om met het organiseren van fanfare-evenementen, het verlenen van compositie- en arrangeeropdrachten en het uitgeven daarvan de fanfarecultuur te versterken.

5.     Ook het predicaat ‘Koninklijk’ is een indicatie voor kwaliteit.
> De Bazuin Tzummarum beschikt niet over een koninklijk predicaat, maar is wel hofleverancier van de regionale omroep Omrop Fryslân; vrijwel alle grote concerten en optredens worden door de Omrop geregistreerd en op de radio en via www.koperkanaal.nl uitgezonden.
Landelijke bekendheid werd verkregen door optredens in het programma Kopspijkers, en Kunststof-tv.
Daarnaast speelde De Bazuin Tzummarum mee op de cd van Gé Reinders, ‘Bloas mich 't landj door’, als één van de twaalf geselecteerde provinciale blaasorkesten. Met deze cd won Gé Reinders een Edison in de categorie Wereldmuziek.

6.     De vereniging krijgt jaarlijks subsidie van de overheid (gemeente, provincie of Rijk)
> De Bazuin Tzummarum ontvangt jaarlijks subsidie van de Gemeente Franekeradeel.

7.     Bij gelegenheid krijgt men subsidies van bijvoorbeeld het Prins Bernard Fonds of van andere culturele fondsen.
> De Bazuin Tzummarum heeft bij gelegenheid van diverse fondsen een bijdrage ontvangen. Onderstaand treft u een overzicht aan van ontvangen subsidies in het recente verleden, periode 2 jaar:
- Oranje Fonds
- Provinsje Fryslan
- “Plattelansprojecten”
- Gemeente Franekeradeel
- Wonen Noordwest Friesland (wooncorporatie)
- Cultuurfonds: P.W. Janssen’s Friesche Stichting.
Daarnaast ontving De Bazuin In de laatste 10 jaar ook subsidies van:
- Stichting Nij Bethanië Fonds
- Prins Bernhard Cultuurfonds

8.     Men heeft gekwalificeerde dirigenten
> De beide orkesten van chr. muziekvereniging De Bazuin, De Bazuin Tzummarum en JZN, beschikken beide over een gekwalificeerde – en betaalde – dirigent. Zowel Marten Miedema (dirigent De Bazuin) als Syde van der Ploeg (dirigent JZN) beschikken over het Praktijkdiploma HaFaBra-Directie.

9.     Men beschikt over of maakt gebruik van een gecertificeerde muziekopleiding; er worden jaarlijks examens afgenomen onder aanwezigheid van onafhankelijke examinatoren
> De Bazuin Tzummarum is aangesloten bij het Centrum voor de Kunsten Ritmyk in Sneek (waaronder de muziekschool). De eigen oefenruimte van De Bazuin, De Klang, fungeert als lokale dependance van Ritmyk in Tzummarum. Voor jongere leden is het verplicht om muzieklessen te volgen teneinde de landelijk erkende diploma’s te behalen.
Ten behoeve van de ‘zwaardere’ concerten worden sectierepetities georganiseerd, deels onder leiding van gespecialiseerde repetitors. Tijdens studiedagen worden incidenteel externe dirigenten ingezet. Ook doet De Bazuin mee aan proefdirecties van het Conservatorium te Groningen.

10.  Men hanteert een consequent toelatingsbeleid van muzikanten.
> Alle leden van De Bazuin Tzummarum beschikken over landelijk erkende muziekdiploma’s (A t/m D). De norm is A, B en C. Jeugdleden beginnen doorgaans in het jeugdorkest JZN om in de kwaliteit en de cultuur van de vereniging te groeien. Pas bij het behalen van diploma A mogen jeugdleden doorstromen naar het zgn. A-orkest, De Bazuin Tzummarum. Bestuur en dirigent besluiten over de toetreding van buitenleden. Buitenleden kunnen alleen instromen in De Bazuin Tzummarum als zij over diploma’s beschikken, tenminste A en B. Hiervan kan worden afgeweken, echter alleen als dat qua bezetting noodzakelijk is. Het ledenbestand van De Bazuin bestaat voor ongeveer 40% uit personen wonend buiten het dorp Tzummarum. Hieruit blijkt al dat de muziekvereniging amateurmuzikanten aantrekt (ver) buiten Tzummarum.

11.  De vereniging organiseert of neemt deel aan concerten waarin door middel van samenwerking met andere genres (bijvoorbeeld dans) en andere beoefenaren van muziek (amateurs met professionals) nieuwe vormen of cross-overs worden geëxploreerd. Hierdoor komen verschillende publiekssoorten bij elkaar en dit betekent een verbreding van deze vorm van amateurkunst.
> De Bazuin Tzummarum heeft een rijke traditie aan (deelname aan) cross-over evenementen, en evenzoveel ambitie. In de afgelopen is samengewerkt met de kunstvormen dans (de internationale dansgroep Yduna), folk (onder meer Gé Reinders en Doede Veeman), pop (onder meer Hollywood Boulevard en Die Twa), klassiek (onder meer Albert Bonnema), literatuur (onder meer Hylke Speerstra), film (cross-over van muziek en filmfragmenten) en zang (begeleiding van diverse koren).
Daarnaast stond De Bazuin centraal in een expositie van kunstfotograaf Ed Planken.
Ten behoeve van lokale concerten verstrekt De Bazuin lokale kunstenaars opdrachten voor het vervaardigen van de ‘visuals’. Dit materiaal fungeert als blikvanger voor posters, advertenties en flyers, en versterkt de lokale gemeenschap van (klein)kunstenaars.
In 2010 kocht De Bazuin de voormalige Gereformeerde Kerk in Tzummarum en verbouwde deze eigenhandig tot een akoestisch optimale oefenruimte, De Klang. Deze oefenruimte fungeert in Tzummarum als Cultuurhuis, waarin ca. vier maal per jaar een optreden of minifestival georganiseerd wordt, meestal muziekgerelateerd. Een voorbeeld: ter stimulering van de amateurmuziek onder jongeren organiseerde De Bazuin Tzummarum in 2010 een ‘Play In’ voor jeugdkorpsen. Hieraan deden 5 jeugdkorpsen mee. Naast het wedstrijd element middels de beoordeling van de optredens werd er ook een studiedagdeel onder leiding van een gastdirigent georganiseerd, met een gezamenlijk optreden als sluitstuk.

12.  De vereniging heeft internationale contacten en gaat op internationale concertreizen of doet mee aan internationale concoursen of wedstrijden.
> De Bazuin Tzummarum maakte in 2009 een prachtige concertreis naar Praag/Tsjechië, waarin het optrad in de Church of St. Nicholas, de concertzaal Simon & Juda, beide in Praag en een benefietconcert gaf in de Church of St. Anna in Sedlec. 
Ook heeft De Bazuin 4 maal meegedaan aan het internationale Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Dit concours wordt eens per 4 jaar georganiseerd.